Kodanikuteaduse programmid

Kodanikuteadus (harrastusteadus; inglise keeles Citizen Science) on inimeste vabatahtlik panus teadusesse. Panuseks võib olla vaatluste tegemine, andmete talletamine ja analüüsimine või muu abistav tegevus. Sageli on harrastusteadus seotud hobitegevusega: näiteks lindude vaatlemise, putukate kogumise, harrastusastronoomiaga. UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekt tutvustab õpilastele kodanikuteadust läbi erinevate programmide ja projektide. Harrastusteadlaste panus laiendab elurikkuse uurimise haaret, aidates andmeid koguda ka paikadest, kuhu teadlased ei jõua. Maailmas tuntumad harrastusteaduse portaalid on: Zooniverse;  iNaturalist; eBird; Animals and Plants.

BSP kool saab valida endale sobiva vaatlusprogrammi, milles õpilastega osaleda soovib. Meie võrgustikus on praegu avatud 6 erinevat programmi, mida enamjaolt on võimalik täita ka veebivormis (Legulus äpi kaudu, Google Drive vormide kaudu), sest nii jõuab info kenasti Eesti e-Elurikkuse andmebaasi harrastusteaduse vaatluste alla. Kuna BSP on rahvusvaheline võrgustik, siis soovitame vaatlusi proovida läbi viia ka inglise keeles ning siis leida sõpruskool, kellega tulemusi Skype’i teel jagada. Sõpruskooli leidmiseks pöörduge BSP koordinaatori poole.

Iga võrgustiku liige osaleb aastas vähemalt ühes UNESCO ühendkoolide võrgustiku poolt pakutavas tegevuses, nt võibki selleks olla üks kodanikuteaduse vaatlusprogramm. Koordinaatori abiga saab leida võimalusi (nt KIK projektide kirjutamine), et õpilased viia mere äärde, jõe äärde või vaadata koos kevademärke merest kaugemal (igaüks valib programmid vastavalt võimalustele ja huvile). Paljude programmide jaoks oleme Läänemere-äärsetele riikidele loonud ka inglise keelsed õpetajaraamatud.

Alates 2017. aastast rakendame iga BSP kodanikuteaduse programmi juures Eesti-siseseid programmijuhte, kes Eesti koolidele, õpetajatele ja õpilastele programmides osalemise vahvamaks, lihtsamaks ja õpetlikumaks teevad. Programmijuhid Eestis teevad koostööd BSP Eesti tegevuste üldkoordinaatoriga Tartu loodusmajast, et programme arendada, täiendada, reklaamida, laagrites neid läbi viia ning iga vaatlusperioodi lõpus teha toredad kokkuvõtted koolide osalemisest ning peamistest saadud tulemustest.

Kui vaatlusi tehakse sõpruskooliga paralleelselt, siis on võimalik tulemusi võrrelda kõigi osalejate ja riikide vahel, saades täiendavat infot regiooni eripärade või kliimamuutuste mõjude kohta.  Sellised klassidevahelised uurimused võimaldavad hõlpsalt õpilastel teha võrdlusuuringuid oma loovtöö või uurimistöö jaoks. Läänemere-teemalisi uurimistöid oleme vastavalt võimalusele valmis ka kaasjuhendama. Kõiki uurimistööde tegijaid ootame osalema Tartu loodusmaja keskkonnalaset uurimistööde konkursile ja UNESCO ühendkoolide võrgustiku aastakonverentsile esinema (näide 2019.a. konverentsist).


 Hetkel pakume koolidele 6 erinevat võimalust kodanikuna teadusesse panustada:

Lindude ökoloogia (Bird Ecology)

Eesti-sisene programmijuht on Linda Metsaorg Eru Lahe Rannarahva Seltsist: linda.metsaorg@mail.ee


Rannikuvaatlused Läänemere ääres (Coast Watch around the Baltic Sea)

Eesti-sisene programmijuht on Karin Keert Viimsi Koolist: karin.keert@viimsi.edu.ee


Õhu kvaliteet Läänemere regioonis (Air Quality in Baltic Sea region)

Eesti-sisene programmijuht on Urve Lehestik Põlva Koolist: urve.lehestik@polvakool.ee


Jõevaatlused (River watch)

Eesti-sisene programmijuht on Annelie Ehlvest Tartu loodusmajast: anneli.ehlvest@tartuloodusmaja.ee


     

Vee kvaliteet Läänemeres (Water Quality of the Baltic Sea)

Eesti-sisene programmijuht on Pille-Riin Pärnsalu Tartu loodusmajast: pilleriin.parnsalu@tartuloodusmaja.ee


Fenoloogilised vaatlused (Phenological Studies)

Eesti-sisene programmijuht on Marje Loide Lihula Gümnaasiumist: marjeloide@gmail.com


Kuidas osaleda võrgustiku kodanikuteaduste programmides? Vaata UNESCO ühendkoolide võrgustiku aastakonverensti töötoa videot (26.09.2020).