Töövarjupäevad

UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti töövarjupäevad on hea võimalus noortele Eesti teadlaste igapäevatöö paremaks mõistmiseks, esmase töökogemuse tunnetamiseks ning loodus-, täppisteadus ja tehnoloogia valdkonna karjäärivaliku praktiliseks katsetamiseks. Töövarjupäev aitab noortel väärtustada Eesti teadlaste tööd, parandada enda ajaplaneerimist, rakendada koolis õpitut ning lihtsustab noorte edasiõppimise ja karjäärivalikute tegemist.

Töövarjupäev on preemiaks UNESCO ühendkoolide Läänemere Projekti võrgustikuga liitunud koolide õpilastele, kes saavutavad häid tulemusi rahvusvahelisel Läänemere veebiviktoriinil, mis toimub kord aastas sügisel.

Töövarjuks saab tulla iga BSP võrgustikuga liitunud Eesti põhikooli või gümnaasiumi õpilane, kes BSP rahvusvahelisel veebiviktoriinil saavutas märkimisväärseid tulemusi. Töövarjuks olev noor saab „varjuna“ jälgida teadlase igapäevatööd ja võimalusel ise praktiliste tööde juures abistada. Lisaks võimaldavad töövarjupäevad leida õpilastel teemasid ja juhendajaid oma uurimis- ja praktilisteks töödeks. Tavaliselt kestavad töövarjupäevad 1-2 päeva, harvemini 3-4 päeva.

Läänemere veebiviktoriini 2020 töövarjupäevad toimuvad ajavahemikus mai-august 2021. Töövarjud valivad antud nimekirjas omale võõrustaja hiljemalt 30. aprilliks. Iga vanuseastme 5 parima tulemusega noort saavad endale valida sobiva töövarjupäeva Eesti teadlaste, keskkonna- ja maailmahariduse eestvedajate juures, et saada läbi praktiliste kogemuste, vahetute elamuste ja eeskujude aimu loodusteaduste valdkonna võimalikest karjäärivalikutest.

Töövarjupäeva juhendi leiavad osalejad siit:

2021. a on töövarjusid võõrustavad järgmised asutused ja teadlased:

Urmas Lips, Tallinna Tehnikaülikool, Loodusteaduskond, Meresüsteemide instituut, professor Merele minek ja mõõtmised merel uurimislaevaga. Teemad on kõik seotud Läänemere keskkonnaseisundi ja selleks tehtavate uuringutega (eutrofeerumine, toitainete ja hapniku jaotus, mereprügi, veealune müra, patogeenid jmt).
Keskkonnaagentuur (eluslooduse osakond) Ajuloendus kevad 2021 Soomaal uurimisalal. Ajuloendus see on loomade loendamine ahelikus metsas liikudes.
Keskkonnaagentuur (eluslooduse osakond)Hirvlaste pabulaloendus. Igal kevadel toimub eesti metsades kindlates seirekohtades pabulaloendus mis kujutab endast seiretööd kus liigutakse gps abil mööda kujutletavat ruutu metsas ja pannakse kirja kõik loomade pabula ja junnihunnikud jm põnev mis leitakse. selle põhjal arvutatakse ulukiliikide arvukust igal aastal.
Keskkonnaagentuur (eluslooduse osakond) Väikeste meresaarte haudelinnustiku loendus. sõidetakse paadiga Virtsust väikestele laidudele kus loetakse kokku kõikide haudelindude pesad ja mõnikord ka munad et teada saada kuidas meie lindudel läheb
Keskkonnaagentuur (eluslooduse osakond) Kevadised lindude loendused ja seire (rähnid, röövlinnud, haned jne) Matsalus
Keskkonnaagentuur (eluslooduse osakond) LIFE IP CleanEST projekti raames välitööd Narva jõel (kalastiku seire). 10 aastase projekti käigus hinnatakse Virumaa veekogude seisundit ning viiakse läbi tegevusi seisundi parandamiseks. Üheks osaks seisundi hindamisel on kalastiku seire, mida viivad läbi Keskkonnaagentuuri kalastiku eksperdid.
Keskkonnaagentuur (hüdroloogia osakond) Hüdroloogilistel välitöödel osalemine: võimalik õppida veeohutust välitöödel, hüdroloogilisi mõõtmisi ja vaatlusi (voolhulk, veetase ja -temperatuur; profileerimine, loodimine jne), talvel lisaks jääpuuri kasutamist ja jääpaksuse mõõtmist. Peips järvel tehakse lisaks ka veekvaliteedi mõõtmisi (temo, o2, ph, EC, läbipaistvus)
Keskkonnaagentuur (ilmavaatluste osakond)Riigi ilmateenistuse ilmajaama inspektsioon: mõõdetakse lasekaugusmõõtjaga erinevaid objekte, salvestaakse äpi abiga päikese liikumise trajektoori, antakse visuaalseid hinnanguid jne. Väljasõidule järgneb andmete töötlemine ning inspektsiooniakti koostamine.
Helen Orav-Kotta, Eesti Mereinstituut, Tartu Ülikool, vanemteadur Ranniku ja rannikumere vaatluste läbiviimine, proovide kogumine (mereprügi, vetikad, sete). Mõõtmiste tegemine. Töövarjud saaksid aktiivselt aidata ja uuringut läbi viia