juuni 2016 archive

Valmis esimene terviklik kava Eesti mereala kaitseks

Mere ökosüsteemide seisundit mõjutavad nii maismaal kui Läänemeres toimuvad protsessid ja mõjurid, olulisim neist inimtegevus. EL merestrateegia raamdirektiivi (2008/56/EÜ; MSRD) põhieesmärk on säilitada või saavutada hiljemalt aastaks 2020 oma mereala hea keskkonnaseisund, mida saab saavutada riikides erinevate meetmete kasutuselevõtuga. Igal riigil tuleb välja töötada ja rakendada oma merealas merestrateegia, et edendada merede säästvat kasutamist ja säilitada mereökosüsteeme.

Teisipäeval, 7. juunil tutvustati Keskkonnaministeeriumis äsja valminud Eesti merestrateegia meetmekava, millega pandi paika tegevused mere hea keskkonnaseisundi tagamiseks.

„Mitte kunagi varem pole Eesti mereala nii süsteemselt hinnatud ega selle kaitseks meetmeid planeeritud. Meie plaan mere kaitseks arvestab ka teiste Läänemere riikide tegevusi, sest ühe mere ääres elamine eeldab, et ühiseid probleeme lahendatakse ühiselt. Sarnaseid meetmeid rakendatakse seega kõikides Läänemere-äärsetes riikides,“ selgitas Keskkonnaministeeriumi mereosakonna juhataja Rene Reisner.

Loe lähemalt: http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/merekeskkonna-kaitse/merestrateegia